Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị số 04 ( Máy siêu âm chuẩn đoán màu 2D-02 cái; máy siêu âm chuẩn đoán màu 4D-02 cái, máy siêu âm tim sách tay)
01/02/2019  00:00 17.780 Lượt xem
Gói thầu Gói thầu mua sắm thiết bị số 04 ( Máy siêu âm chuẩn đoán màu 2D-02 cái; máy siêu âm chuẩn đoán màu 4D-02 cái, máy siêu âm tim sách tay)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm trang thiết bị y tế để Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường
 Nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn thu để lại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
 Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190200747
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 14/02/2019 - 08:00 Đến ngày  05/03/2019 - 08:00
 Địa điểm 224 Bà Triệu, Tp Kon Tum
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 05/03/2019 - 08:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 74.000.000 VND (Bảy mươi bốn triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

Thông tin liên quan