Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/CT-UBND   20/01/2020   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND   13/01/2020   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
08/CT-UBND   04/10/2019   Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND   05/08/2019   Về việc tăng cường vai trò,trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
05/CT-UBND   02/08/2019   Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND   11/07/2019   Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
03/CT-UBND   10/03/2019   Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 7 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.