Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1884-KL/TU   02/07/2024   Kết luận về điều chỉnh một số mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23-8-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
156-KH/TU   01/07/2024   Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán .
25-NQ/TU   28/06/2024   Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2024
154-KH/TU   20/06/2024   Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản".
153-KH/TU   20/06/2024   Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW,ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"
149-KH/TU   23/05/2024   Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới"
1170-QĐ/TU   07/05/2024   Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 776-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư".
83-CTr/TU   06/05/2024   Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".
144-KH/TU   24/04/2024   Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
143-KH/TU   24/04/2024   Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị" về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới"
142-KH/TU   24/04/2024   Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị "về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông".
81-CTr/TU   15/04/2024   Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".
1781-KL/TU   09/04/2024   Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
24-CT/TU   09/04/2024   Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh
1238-CV/TU   01/04/2024   Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Tổng: 44 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: