Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/QĐ-UBND   14/01/2022   Công nhận xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
17/QĐ-UBND   13/01/2022   Công nhận xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
15/QĐ-UBND   12/01/2022   Phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý
06/QĐ-UBND   10/01/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/QĐ-UBND   07/01/2022   Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022
01/QĐ-UBND   04/01/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
696/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
695/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
694/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
693/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
692/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
691/QĐ-UBND   31/12/2021   Công nhận xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021theo Bộ tiêu chí quốc giavề xây dựng nông thôn mới.
687/QĐ-UBND   31/12/2021   Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum
685/QĐ-UBND   31/12/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
681/QĐ-UBND   30/12/2021   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trụ sở làm việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai
Tổng: 713 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 48 Trang.
Chuyển tới trang: