Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62/KH-UBND   07/01/2022   Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
35/UBND-NC   05/01/2022   Về triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
40/KH-UBND   05/01/2022   Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/KH-UBND   04/01/2022   Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
4680/KH-UBND   31/12/2021   Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4630/KH-UBND   30/12/2021   Về việc thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Kon Tum năm 2022
4628/KH-UBND   30/12/2021   Thực hiện công tác dân vận năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4617/KH-UBND   29/12/2021   Nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
4587/KH-UBND   27/12/2021   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
4561/KH-UBND   24/12/2021   Triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4517/KH-UBND   21/12/2021   Phòng thủ dân sự ngành Công Thương tỉnh Kon Tum
4505/KH-UBND   20/12/2021   Hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
4500/KH-UBND   20/12/2021   Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4492/KH-UBND   20/12/2021   Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
4488/KH-UBND   20/12/2021   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 441 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 30 Trang.
Chuyển tới trang: