Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3387/KH-UBND   21/09/2021   Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3363/KH-UBND   20/09/2021   Triển khai hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025
3332/KH-UBND   17/09/2021   Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
3286/KH-UBND   14/09/2021   Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum
3274/KH-UBND   14/09/2021   Triển khai Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
3272/KH-UBND   14/09/2021   Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3251/KH-UBND   13/09/2021   Thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3237/KH-UBND   10/09/2021   Ứng phó thảm họa cháy rừng tỉnh Kon Tum
3232/KH-UBND   10/09/2021   Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
3222/KH-UBND   09/09/2021   Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
3144/KH-UBND   01/09/2021   “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3135/KH-UBND   01/09/2021   Triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3123/KH-UBND   01/09/2021   Hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương
3113/KH-UBND   31/08/2021   Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
3080/KH-UBND   30/08/2021   Ứng phó thảm họa sụp đổ công trình, nhà cao tầng
Tổng: 374 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 25 Trang.
Chuyển tới trang: