Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1018/UBND-NC   31/03/2020   Về việc tiếp tục rà soát người về từ vùng dịch
294/QĐ-UBND   31/03/2020   Về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1022/UBND-KSTTHC   31/03/2020   V/v triển khai ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
1016/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v dừng chủ trương xây dựng hồ sơ cơ chế thưởng công trình phúc lợi đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1009/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1005/CV-BCĐ   31/03/2020   V/v ủy quyền phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế, thôi áp dụng biện pháp cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19
1010/BC-BCĐ   31/03/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
05/CĐ-CTUBND   31/03/2020   Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1013/UBND-KGVX   31/03/2020   V/v thực hiện nhiệm vụ các Tiểu ban tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
193/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
189/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
192/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
191/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1001/CV-BCĐ   30/03/2020   Về việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 2)
Tổng: 8662 Văn bản. Trang 483 Trong tổng số 578 Trang.
Chuyển tới trang: